Vi värnar om din integritet

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår hantering av dina uppgifter och vi vill därför försäkra dig om att vi behandlar dina uppgifter på ett såväl juridiskt som etiskt korrekt sätt.

Integritetspolicy Andara

Andara värnar om kandidaters och kunders personliga integritet och därmed varje individs rätt att själv ha kontroll över personuppgifterna. Andara vill med denna Integritetspolicy att du som kandidat eller kund ska veta att du kan vara helt trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och med hur vi hanterar dina personuppgifter. Nedan kan du läsa hur vi sparar, skyddar och hanterar den personliga informationen.

Allmän information

GDPR står för General Data Protection Regulation eller Allmänna Dataskyddsförordningen på svenska. Den nya förordningen antogs i april 2016 och trädde i kraft 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL). Den nya förordningen är mycket omfattande och innehåller 173 skäl och 99 artiklar på totalt 88 sidor.

GDPR har tillkommit för att ge alla EU-medborgare samma grundläggande rätt till integritet med ett regelverk som är uppdaterat och anpassat till dagens verklighet. Med GDPR har medborgarnas rättigheter runt personlig integritet stärkts och blivit ännu tydligare. Från och med nu råder det ingen tvekan om att alla personuppgifter tillhör individen själv. Det blir således tryggare och säkrare för dig som kandidat eller kund.

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) får utökat ansvar att säkerställa att den nya förordningen efterlevs och myndigheten kommer ställas under en gemensam EU-myndighet för dataskydd. En ny roll, Dataskyddsombud, införs och blir ett krav i stora organisationer, på alla myndigheter och även i mindre organisationer som hanterar särskilt känsliga personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är ett brett begrepp och hit räknas alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Exempel på personuppgifter är namn, kön, ålder, bostadsadress, IP-adress, cookie-id, anställningsnummer och foto. I Artikel 9 i GDPR beskrivs även begreppet känsliga personuppgifter och hit hör bland annat etnicitet, politiska åsikter, religiös livsåskådning och uppgifter om hälsa.

Nya roller

Registrerad är den individ, en identifierad eller identifierbar fysisk person, om vilken personuppgifter behandlas. Med personuppgiftsansvarig menas den som är skyldig att kunna visa att GDPR efterföljs och att registrerades rättigheter inte kränks. Företaget är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter de förfogar över i sina egna system. Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet eller annan organisation som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
Andara är ett lite mindre, lite erfarnare bemanningsföretag med stor förmåga. Andaras nisch är högkvalificerade yrkesmänniskor. Andara rekryterar eller hyr ut en eller många konsulter på kort eller lång tid. Andara är ett auktoriserat bemanningsföretag och har som krav att uppfylla ett antal villkor, som företaget blir granskat utefter en gång om året. Auktorisationen ges av Bemanningsföretagen, en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag som ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Behandling av personuppgifter inom Andara

Andara värnar starkt om individens personliga integritet. Ändamålet med insamling och behandling av personuppgifter är att hantera rekrytering. Lagligheten i behandlingen av personuppgifter är vårt legitima intresse att förenkla och underlätta rekrytering. Andara behandlar inom ramen för rekrytering och konsultuthyrning en mängd olika personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer, födelsedatum och nuvarande arbete. Personuppgifterna kan även inkludera de ansökningshandlingar som bifogas ansökningen, till exempel CV, personliga brev eller intyg. Personuppgifterna förekommer bland annat i samband med rekryteringsprocessen och vid uthyrning av konsulter till kunder. Andara behandlar personuppgifter för att kunna hantera kandidaters kompetensprofiler och därmed kunna matcha dem mot lediga tjänster. Detta dokument har tagits fram i syfte att tydliggöra hur Andara arbetar med personuppgifter och integritetsfrågor.

Andara AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och vi har utsett ett Dataskyddsombud enligt riktlinjerna i GDPR. Andara har ett system som tillåter dig som kandidat att själv se, korrigera och radera dina personuppgifter när som helst under processen.
Andara samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna presentera lämpliga kandidater till kund och gör detta i egenskap av personuppgiftsansvariga. Detta beror på att Andara utifrån erfarenhet och profession har utarbetat särskilda metoder för informationsinsamlingen och i sammanhanget bestämmer vilka personuppgifter som ska samlas in, varifrån de ska insamlas och hur behandlingen ska utföras i övrigt för rekryteringsändamål. Andara bestämmer även övriga ändamål med behandlingen då syftet är att kunna skapa långsiktiga och relationsbyggande kontakter med kandidater.

Under rekryteringsprocessen

Utifrån ovan intar Andara en självständig ställning i förhållande till kund. Eftersom Andara är ansvariga måste vi alltid se till att det finns en laglig grund för behandlingen och att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Detta innefattar lämnande av nödvändig information om behandlingen till kandidaterna och inhämtande av nödvändigt samtycke från dem. Andara har även en skyldighet att se till att kandidaterna informeras om att deras personuppgifter kan komma att överlämnas till kund. Andaras kund är i sin tur personuppgiftsansvarig för sin behandling av de personuppgifter som överförs under rekryteringsprocessen, till exempel behandlingen av levererad kandidatprofil.

Andara behåller insamlade uppgifter eftersom Andara bedömer att en kandidat kan vara intressant för ett kommande uppdrag och den lagliga grunden för detta är intresseavvägning. En kandidat kan när som ändra personuppgifterna eller begära att personuppgifterna raderas.
När Andara hyr ut en konsult till kund kommer konsulten att arbeta under kundens ledning och ansvar. Andara ansvarar för att se till att konsulten har lämnat sitt samtycke till att de personuppgifter som kan anses nödvändiga i anledning av uppdraget lämnas över till kund. Kunden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som kunden mottar och behandlar.

Vid uthyrning av konsulter

Om en uthyrd konsult vid arbete åt kunden behandlar personuppgifter under dennes direkta ansvar och arbetsledning, till exempel genom användning av kundens system, och ett sekretessavtal har ingåtts mellan kund och konsulten som förhindrar att personuppgifter delas med Andara, är Andara inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling. Kunden ansvarar enligt kundavtalet för att ett sekretessavtal ingås med konsulten innan uppdraget påbörjas. Detta innebär att kund kan känna sig trygg i att eventuella personuppgifter som konsulten behandlar åt kunden under uppdraget inte kommer att överföras till Andara.

Andara kommer därmed inte att behandla några personuppgifter som förekommer hos kunden och har heller inte tillgång till de personuppgifter som den uthyrda konsulten eventuellt behandlar vid arbete åt kunden. Eftersom några personuppgifter inte överförs mellan kunden och Andara uppstår inte något biträdesförhållande.
Andaras kandidater får genom GDPR ännu mer kontroll över sin egen data och vilka som ska ha tillgång till den. Så länge en kandidat inte skriftliga motsätter sig behandling av sina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan angivna syften. En kandidat kan vara intressant för framtida rekrytering och för detta ändamål kan vi lagra personuppgifter så länge de bedöms som intressanta för potentiella rekryteringar. För att säkerställa att kandidaten på ett enkelt sätt alltid kan be om att få sin data korrigerad eller borttagen, finns en länk tillgänglig för dem i varje automatiskt mail som skickas från vår systemleverantör och längst ner på vår karriärsida på www.andara.se.

Begäran om korrigering eller borttagning

Om du som kandidat eller kund har frågor eller synpunkter som gäller vår Integritetspolicy, vill veta hur dina personuppgifter hanteras av Andara, eller vill utöva dina rättigheter som registrerad är du välkommen att vända dig till linda.gadd@andara.se.

Med vänlig hälsning
Linda Gadd, CEO, Andara AB